Tietosuojaseloste

In English below.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Y-tunnus: 2035762-1

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Ira Laine
Hallituksen sihteeri
sihteeri@liro.fi

3. Rekisterin nimi

Lahden Insinööriopiskelijat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien ja
tilausten järjestäminen. Tällaisia tapahtumia ja tilauksia ovat esimerkiksi ASTin-risteily ja
haalaritilaus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Ruoka-aineallergiat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tapahtumien tai tilausten yhteydessä. Tietoja voidaan
kerätä paperi- tai www-lomakkeilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja ei siirretä LIRO ry:n käyttämien järjestelmien ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta
kolmannen osapuolen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Sähköisiä tietoja säilytetään luotettavan ja EU:n
tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Tietoja suojataan
verkossa Googlen palveluiden käyttämillä suojaustekniikoilla. Rekisterin salaus toteutetaan Lahden
Insinööriopiskelijat ry:n omilla salausavaimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Lahden
Insinööriopiskelijat ry:n vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin
on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellilsen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilötiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin tietojen säilytysaika

Tiedot tuhotaan kohtuullisen ajan kuluessa, kun ne eivät ole enää tarpeellisia asiakkaan saamalle
palvelulle.

Privacy Policy

1. Registry holder

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Business ID: 2035762-1

2. Contact person

Ira Laine
Administrative Secretary
sihteeri@liro.fi

3. Register name

Lahden Insinööriopiskelijat ry membership register

4. The purpose for the use of a register

The purpose for the use of personal data is to allow the arrangement of various events and orders
by the association. Examples of such events and orders are the ASTin-cruises and overall orders.

5. Content of the register

The following data will be collected in the register:
– First and last name
– Email address
– Phone number
– Food allergies

6. Regular sources for information

Data is collected when signing up for events or placing an order. Data can be collected on paper or
via a web form.

7. Disclosure of information

The personal data contained in the register will not be transferred outside the systems used by
LIRO ry or handed to a third party.

8. Disclosure of data outside the EU or the EEA

The data will not be handed outside the European Union or the European Economic Area.

9. Data protection principles

The personal data contained in the register will be kept confidential. The online data is kept on the
servers of a trusted and EU data protection legislation compliant third party. The data is protected
online with security technologies used by Google services and access to the register requires a
username and password. The data can only be viewed by those with proper security clearance
within LIRO ry’s administration. The register holder is responsible for restricting access to only
those with proper authorization.

10. Right of access and realization of the right of access

Data subject has the right to check what data about them has been stored in the register and
demand the correction of erroneous data or supplement any missing information. Data subject
must submit a request in accordance with the Contacts section of this privacy notice.

11. Storing of data in the register

The data will be deleted within a reasonable time-period, after it no longer serves a purpose in the
service provided to the customer.