Yhdistyksen säännöt

Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry säännöt


1 §                Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry, jota kutsutaan

näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.  

 

2 §                Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

 • henkisten

 • ammatillisten

 • koulutuspoliittisten

 • yhteiskunnallisten

 • muiden vastaavien etujen ajaminen.

 

3 §                Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry), paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.

 • järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia.

 • järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia.

 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

 • ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria.

 

4 §                Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • perustamaan rahastoja.

 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.

 • harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.

 • harjoittamaan yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa.

 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

5 §                Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat kuulua varsinaiset-, kannattaja- ja kunniajäsenet.

 

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Lahdessa insinöörin tai muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

 

Kunniajäsenet

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.

 

6 §                Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Yhdistyksen jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu. 

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäsenten tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu vuosittain. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

7 §                Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

 

8 §                Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

 

9 §                Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, ja rahastonhoitaja.

 • päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-9 jäsentä)

 • Valitaan hallituksen muut jäsenet.

 • Valitaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.

 • Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kannattajajäsenmaksun suuruus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksiviidesosa (1/5) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

10 §              Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, ja 2–9 jäsentä. Yhdistyksen kokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän vuosittain sääntöjen puitteissa.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

 

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomus maaliskuun 31. päivään mennessä.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrittelee.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen jäsenen estyessä, voi hän osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä, tai hallituksen erikseen määräämä toimihenkilö yksin.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

11 §              IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet

IL ry:lle ja IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeus.

IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:n hallituksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

 

12 §              Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

 

13 §              Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

Yhdistyksen purkautuessa varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Nämä säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen kevätkokouksessa Lahdessa 21.04.2022 ja toisen kerran yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Lahdessa 24.05.2022.