Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT

 

1 §                Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry, jota kutsutaan
näissä säännöissä yhdistykseksi. 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.  

 

2 §                Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

          henkisten

          ammatillisten

          yhteiskunnallisten

          muiden vastaavien etujen ajaminen.

 

3 §                Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

          harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.

          järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia.

          järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia.

          toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

 

4 §                Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

          perustamaan rahastoja.

          ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

          asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.

          harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.

          harjoittamaan pienimuotoista liiketoimintaa, kuten haalareiden ja haalarimerkkien ja yms. myyntiä.

          omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

5 §                Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Lahdessa insinöörin tai muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, toimintaperiaatteet ja sitoutuvat täyttämään yhdistyksen jäsenvelvollisuudet.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi kunnia- ja kannattajajäseniä.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.

 

6 §                Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee

          noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

          suorittaa kunnia– ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta liiton hallituksen määräämä jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

7 §                Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

 

8 §                Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

 

9 §                Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenistölle tarkoitetulla sähköisellä julkaisualustalla,
kuten verkkosivuilla ja/tai sosiaalisessa mediassa, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

          Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastuskertomus

          Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

          Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

          Valitaan hallituksen muut jäsenet.

          Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt.

          Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kannattajajäsenmaksun suuruus.

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksiviidesosa (1/5) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten

Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyksen kokouksen erikseen vahvistamaa kokousohjesääntöä.

 

10 §              Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitajasihteeri ja 1–6 jäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomus maaliskuun 31. päivään mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö kaksi aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

11 §              Liiton oikeudet

Liitolle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

 

12 §              Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

 

13 §              Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkautuessa varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa